Marka Tescil Süreci

Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Şekli İnceleme

Markanın Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için Kuruma sunulan başvurunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan başvurular yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

İnceleme-Kanunun 5 inci Madde Çerçevesinde Değerlendirme

Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen başvuru, tescili istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda başvuru, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir.

Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde marka olamayacak işaretler aşağıda belirtilmiştir:

a)    4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b)    Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c)    Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya  da daha  önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d)    Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye  yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya   da esas unsur olarak içeren işaretler.

e)    Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f)    Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı  yanıltacak işaretler.

g)    Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.

ğ)    Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka  mal  olmuş  diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h)    Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i)    Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Mutlak ret nedenlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC- DA8B5C7DAB00.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Karara İtiraz

Kurum kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilmektedir.

Kuruma sunulan karara itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenmektedir. Kurumun nihai karar organı olan YİDD’nin itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yayıma İtiraz

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5 inci maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5 inci ve 6 ncı madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır.

Kanunun 6 ncı maddesinde itiraz üzerine incelenecek nispi ret nedenleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

1.    Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
2.    Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
3.    Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
4.    Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
5.    Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
6.    Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
7.    Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
8.    Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
9.    Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Kullanım İspatı

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

Uzlaşma

Kurum gerekli görmesi halinde yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümlerince uzlaşmaya davet edebilmektedir.

Üçüncü Kişi Görüşü

Marka başvurusunun yayımından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olmadan, Kanunun 5 inci maddesine göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini sunabilmektedir. Ancak, marka başvurusunun Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanarak tescil edilemeyeceğine dair görüşler üçüncü kişi görüşü olarak sunulamamaktadır.

Markanın Tescil Edilmesi    

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Marka Başvurusunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması

Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce yapmış olduğu başvuruyu kısmen veya tamamen geri çekmesi durumunda, aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması koşuluyla,  başvuru işlemden kaldırılmakta veya mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılmaktadır;

  • Geri çekilmek istenen başvurunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
  • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından geri çekmeyi onaylayan beyan.
  • Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği.
  • Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.

Marka Başvurusunun Bölünmesi    

Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin veya varsa vekilinin talebi üzerine, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilmektedir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir.

Bölünme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

  • Talep formu.
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Marka Başvurusunun Takibi    

Marka    başvurunuzun    durumunu,    http://online.turkpatent.gov.tr/trademark- search/pub/trademark_search_detail adresinden İngilizce ve Türkçe dil seçeneği ile takip edebilirsiniz.

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.