Tasarım tescil başvurusu/belgesi ile ilgili gerçekleşen aşağıdaki tasarruf işlemlerinin hak sahibi, vekili veya ilgili makam (mahkeme, icra ve iflas müdürlükleri vb.) tarafından Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Lisans

Tasarım tescil başvurusunu/belgesini kullanma hakkı, ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında    geçerli    olacak    şekilde    lisans    sözleşmesine    konu    olabilmektedir.  Lisans sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 • Talep formu,
 • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı için lisans verilebilir.

Devir

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devir edilebilmektedir. Devir sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 • Talep formu,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
 • Devre konu tasarım tescil numarasının yer aldığı devir sözleşmesi,
 • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Kısmî devirler için düzenlenen devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir.

Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen tasarımlar için kısmî devir alan adına yeni tasarım dosyası oluşturulur. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve devir işlemi Bültende yayımlanır.

Ayrıca, hak sahipleri adına kayıtlı birden fazla tasarım tescil başvurusu veya tescilinin tek bir sözleşme ile devri de mümkündür.

Kısmen devredilen haklar için korumanın başladığı tarih ile koruma süresi değişmez.

Birleşme, Bölünme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi

Miras Yoluyla İntikal

Tasarım tescil başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Rehin

Tasarım  başvurusu/belgesi işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin  işleminin  Sicile    kaydedilebilmesi    için    aşağıdaki    belgelerle    birlikte    Kurumumuza    başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
 •  Rehne konu tasarım tescil numarasının yer aldığı rehin sözleşmesi,
 • Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Tasarım üzerindeki rehin aşağıdaki hallerde sona erer:

 • Alacağın herhangi bir nedenle sona ermesi,
 • Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise, bu şartın gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması ile sürenin sona ermesi,
 • Tasarımın cebri icra yoluyla satılması.

Rehnin sona ermesi halinde sicilden terkini, alacaklıların terkine ilişkin talep formu ile talepte bulunması halinde mümkündür. Rehin hakkı sahibinin terkin talebinde bulunmaktan imtina etmesi halinde, tasarım hakkı sahibi, terkine ilişkin dava açarak ve bu davada verilen gerekçeli kararın kesinleşme şerhini içeren bir örneğini Kuruma sunarak rehnin terkinini talep edebilir.

Tasarımın cebri icra yoluyla satılması durumunda, satışa ilişkin belgenin aslı veya onaylı suretinin Kuruma sunulması ile rehin terkin edilir.

Tasarımın rehni, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılmaması ya da istenilen belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine engel olmaz. Tasarımın rehni, bu hakların devrine engel değildir.

Unvan veya Tür Değişikliği

Tasarım başvurusu/belgesi sahibinin unvanında veya türünde değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Talep formu,
 • Unvan veya tür değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya tür değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış  Türkçe tercümesi.

Unvan veya tür değişikliklerinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tüm tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerine uygulanır.

 Adres Değişikliği

Tasarım başvurusu/belgesi sahibinin adresinde değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için talep formu ile birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Adres değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerinin tamamına uygulanır.

Tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekili tarafından yapılan yeni bir başvuruda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Kurum kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni başvuru veya talepte beyan edilen adres ilgili sicile kaydedilir.

Hataların Düzeltilmesi

Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için tasarım başvuru  veya  tescil numarası  ile
hatayı  ve  yapılacak  düzeltmeyi  içeren  talep  formu  ile  birlikte  Kurumumuza  başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.